Kamerarendszer adatkezelés

Tájékoztató a JENNY VENDÉGHÁZ Kamerarendszerének adatkezeléséről

 1. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ-, ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZER
 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
 • Név:                                                     KUCSKÓ EDINA adószámos magánszemély
 • Adószám:                                         59472201-1-40
 • Székhely:                                          8800 Nagykanizsa, Bartók Béla utca 9.  2.lh. 2.em. 1.ajtó 
 • Levélcím:                                          8749 Zalakaros, Hegytető köz 11.
 • Telefon:                                             +36 30 768 4141
 • E-mail:                                               kucsko.edina@gmail.com
 1. Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely
 • Neve:                                                  JENNY VENDÉGHÁZ
 • Típusa:                                              magánszálláshely
 • Címe:                                                  8749 Zalakaros, Hegytető köz 11.
 • Nyilvántartási száma:                1485/2021
 • NTAK regisztrációs száma:    MA22048863
 • Kapcsolattartó:                             Kucskó Edina
 • Telefon:                                             +36 30 362 0060
 • E-mail:                                               info@jennyvendeghaz.hu  
 1. Kucskó Edina, adószámos magánszemély, mint adatkezelő, (továbbiakban: Adatkezelő) által – 8749 Zalakaros, Hegytető köz 11. szám alatt – üzemeltetett Jenny vendégház (a továbbiakban: Vendégház) területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer működik, melynek részeként 3 (három) db kamera került kihelyezésre, mely a vendégek (továbbiakban: Érintett vagy Vendég) által használt területre, a bejáratra és a kapura, parkolóra néz.
 1.  A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területre vonatkozó további információ jelen tájékoztató 3. pontjában olvasható.
 1. Az adatkezelés célja: A vagyon védelme érdekében a jogsértő cselekmények (pl. jogosulatlan behatolás, lopás, rongálás, egyéb károkozás) megelőzése, észlelése, szabálytalanságok, balesetek, a jogosulatlan tartózkodásból eredő visszaélések észlelése, az ezzel kapcsolatos tényállás tisztázása, kiderítése, az elkövető tettenérése, és a jogsértések bizonyítása, Vendégek biztonságérzetének fokozása.
 1. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis Adatkezelőnek, és harmadik félnek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
 1. A kezelt személyes adatok típusa: A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő, a Vendégház területére belépő, a Vendégházban tartózkodó személyeknek a képfelvételeken látszó arcképmása, és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. A kamerarendszer a hét minden napján 24 órában üzemel. A kamerarendszer hangot nem rögzít.
 1. Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában legfeljebb 7 naptári nap, melynek lejártát követően a kamerafelvétel automatikusan felülíródik.   
 1. Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: A felvételek egy merevlemezen kerülnek tárolásra, biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, vagy másolhassák ki a felvételeket.  A képrögzítő egység menürendszere biztonságos jelszóval védett, melyhez csak Adatkezelőnek és élettársának (Czotter Attila) van hozzáférése.
 1. Hozzáférés a képekhez: A kamerák aktuális képének megtekintésére, a felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére kizárólag Adatkezelő, és élettársa, Czotter Attila jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
 1. Naplózás: A rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az adatok megismerésének okával, és időpontjával Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.
 • ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 • Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok helyesbítését.
 • Érintett kérheti kezelt adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.
 • Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, Adatkezelő biztosítja Érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.
 • Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést.
 • Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 • Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.
 • Érintett észrevételével Adatkelőhöz fordulhat, továbbá Érintett tartózkodási helye vagy Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KAMERÁRÓL
Kamera számaKamera elhelyezkedéseÜzemeltetés céljaMegfigyelés iránya és Megfigyelt területKözvetlen vagy rögzített megfigyelésFelvétel tárolásának ideje
1A Vendégház homlokzatának Keleti sarkán, kb 3 méter magasságban  Vagyonvédelem, szabálytalanságok, balesetek észleléseMegfigyelés iránya: Észak Megfigyelt terület: bejárat előtti fedett rész, és a kapu.Közvetlen és rögzítettFelhasználás hiányában legfeljebb 7 naptári nap
2A Vendégház homlokzatának Északnyugati sarkán, kb 3 méter magasságban  Vagyonvédelem, szabálytalanságok, balesetek észleléseMegfigyelés iránya: Kelet
Megfigyelt terület: a ház előtti parkoló, és a kapu.
Közvetlen és rögzítettFelhasználás hiányában legfeljebb 7 naptári nap
3A Vendégház homlokzatának Északnyugati sarkán, kb 3 méter magasságban  Vagyonvédelem, szabálytalanságok, balesetek észleléseMegfigyelés iránya: Dél Megfigyelt terület: a ház nyugati oldala (nem használt terület)Közvetlen és rögzítettFelhasználás hiányában legfeljebb 7 naptári nap

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

A JENNY VENDÉGHÁZ területén elhelyezett elektronikus

megfigyelő-, és rögzítőrendszer részeként működő 3 db kamera

üzemeltetése által megvalósuló adatkezeléshez

 • Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:
 • Kucskó Edina, adószámos magánszemély, mint adatkezelő, (továbbiakban: Adatkezelő) által – 8749 Zalakaros, Hegytető köz 11. szám alatt – üzemeltetett Jenny vendégház (a továbbiakban: Vendégház) területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer működik, melynek részeként 3 (három) db kamera került kihelyezésre, mely a vendégek (továbbiakban: Érintett vagy Vendég) által használt területre, a bejáratra és a kapura, parkolóra néz.
 • A kamerarendszer a megfigyelt területre belépő, onnan távozó Érintettek képfelvételeken látszódó képmását, és egyéb személyes adatait rögzíti.
 • Érintettek köre: A megfigyelt területre belépő, onnan távozó, természetes személyek, a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.
 • A kamerarendszer a hét minden napján 24 órában üzemel. A kamerarendszer hangot nem rögzít.   
 • Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában legfeljebb 7 naptári nap.  
 • A kamerarendszer üzemeltetése során Érintettre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő tudomására jutnak, amely személyes adatok tekintetében biztosítandó Érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga.
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében személyes adat kezelhető abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél magasabb rendű Érintettek személyes adatai védelméhez és a magánéletük tiszteletben tartásához való joga.
 • Annak megállapítása céljából, hogy a kamerarendszer üzemeltetése, és az ezzel összefüggésben esetlegesen Adatkezelő tudomására jutó, általa megismerhetővé váló, a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat vonatkozásában teljesül-e az a feltétel, hogy Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke arányosan korlátozza Érintett személyes adatai védelméhez való jogát, magánszféráját, vagyis az adatkezelés ezen jogalap alapján jogszerűnek minősül-e, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.
 • Az érdekmérlegelési teszt során Adatkezelő:
 • azonosítja Adatkezelőnek és harmadik személyeknek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét, az adatkezelés célját,
 • megállapítja Érintettnek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait, azon szempontokat, amelyek Érintett részéről alappal állíthatóak az adatkezeléssel szembe,
 • elvégzi a fenti jogos érdeknek és Érintett érdekeinek súlyozását, és ennek alapján megállapítja, hogy teljesül-e Érintett érdekeinek arányos korlátozására vonatkozó feltétel, kezelhető-e Érintett jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adata.
 •  A jogos érdek és az adatkezelés céljának meghatározása
 • Adatkezelő a Vendégház területén üzemeltet 3 db kamerát, melyek Érintettek által használt területre néz: bejárat előtti fedett részt és a bejárati kaput, parkolót figyeli.
 • A Kamerarendszer üzemeltetéséről figyelemfelhívó jelzés (piktogram), valamint a megfigyelt területen részletes tájékoztatás került kihelyezésre, jól látható helyre, akként, hogy Érintett a Kamerarendszer működéséről még azt megelőzően értesüljön, hogy a kamerarendszer által megfigyelt területre belépett volna.
 • Az adatkezelés célja a Vendégház területén tartózkodó személyek, illetve Adatkezelő által tulajdonolt vagy használt vagyontárgyainak védelme (vagyonvédelem). A vagyon védelme érdekében a jogsértő cselekmények (pl. jogosulatlan behatolás, lopás, rongálás, egyéb károkozás) megelőzése, észlelése, szabálytalanságok, balesetek észlelése, az ezzel kapcsolatos tényállás tisztázása, kiderítése, az elkövető tettenérése, és a jogsértések bizonyítása, Vendégek biztonságérzetének fokozása.
 • Az adatkezelő jogos érdekének megnevezése: a vagyonbiztonság garantálásához fűződő jogos érdek.
 • Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt alapjául szolgáló adatot a 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli, miszerint Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 • Az érdek jogszerűségének igazolása

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény értelmében elektronikus megfigyelőrendszer magánterületen alkalmazható. Nem alkalmazunk kamerát olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti.

 • Szükségesség, arányosság
 • A Vendégház közvetlenül erdő szélén, állandó szomszédoktól távol, forgalommentes utcában helyezkedik el. Adatkezelő a Vendégházban magánszálláshely-szolgáltatást nyújt, és nem tartózkodik az ingatlanban. Adatkezelő fontosnak tartja mind a saját, mind Vendégek tulajdonában lévő vagyontárgyak védelmét. Továbbá az esetleges szabálytalanságok, balesetek észlelése érdekében is szükséges a kamerarendszer. A fentieken túl Vendégek részéről is előfordult visszaélés, egyrészt jogosulatlan tartózkodás, másrészt a nem megfelelő magatartásából kifolyólag – ittas állapotuk okán – történt károkozás. Adatkezelő és Vendégei értéktárgyainak megóvása és biztonságérzetük növelése érdekében a kamerarendszer alkalmazása a fentiekre tekintettel kétség kívül szükséges.
 • Adatkezelő megvizsgálta az egyéb lehetőségeket, de nem talált olyan megoldást, amely gazdaságilag is ésszerű alternatívája lenne a kamerarendszer üzemeltetésének és a cél elérésére is alkalmas lenne.
 • Jelenleg nem áll rendelkezésünkre más technika vagy kész rendszer, amellyel kép- és videofelvételek rögzítése nélkül rekonstruálni lehetne utólag egy rendkívüli esemény vagy bűncselekmény során történteket, így e célok elérése más, Érintettek információs önrendelkezési és személyiségi jogait kevésbé korlátozó, sértő módszerrel nem biztosítható.
 • A kamerarendszer kiépítésével járó egyszeri költség és annak fenntartási költsége töredéke annak a költségnek, amely felmerülne a Vendégház folyamatos őrzés – védelmének biztosításával.
 • Kizárólagosan vagyonvédelmi szempontból megfelelő lenne egy riasztórendszer működtetése, de az nem tenné lehetővé a rendkívüli események vagy bűncselekmények kivizsgálását és felderítését, illetve az elkövetők azonosítását, valamint a vendégvisszaélések megelőzését. 
 • A felvételek anonimizálása, tehát Érintettek felismerhetetlenné tétele szintén lehetetlenné tenné a rendkívüli esemény vagy incidens szereplőinek azonosítását, tehát az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg.
 • A felvételek tárolás nélküli azonnali megsemmisítése lehetetlenné tenné a panaszok, rendkívüli események, bűncselekmények utólagos kivizsgálását, bizonyítását, és az esetleges hatósági eljárást is nagyban hátráltatná az ilyen jellegű bizonyítékok hiánya.
 • Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése végezetül az adatkezelési céllal arányos is. A kamera úgy került elhelyezésre, hogy az általa rögzített megfigyelési terület és a kamerán beállított dőlésszög alapján az általa megfigyelt pontos látómező a szükséges minimális személyes adatkezelést eredményezze.
 • Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a Kamerarendszer alkalmazása a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének.
 • Érintettek érdekei
 • Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Személyes adat csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A kamerarendszer üzemeltetése során Érintettre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő tudomására jutnak. Adatkezelőnek a kamerarendszer üzemeltetését alátámasztó jogos érdeke szemben áll Érintett személyes adatai, magánszférája védelméhez való jogával.
 • Érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy
 • magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa,
 • a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.
 • Az adatkezelés hatásainak vizsgálata:
 • Érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező hatás a rá is kiterjedően megvalósuló vagyonvédelem megvalósulása; jogsértés esetén pedig a felderítés és a bizonyítás jelentős mértékű megkönnyítése, beleértve akár Érintettet kimentő, felelősségének hiányát megállapító bizonyítást is.
 • Érintett számára az adatkezeléssel járó kedvezőtlen hatás az, hogy képmása, a megfigyelési területre való be- és kilépése, azaz mozgása, és az esetleges ott tartózkodása megfigyelésre, illetőleg rögzítésre kerül. A tárolt felvételek visszanézése esetén pedig ezen személyes adatok a múltra nézve is rekonstruálhatóak. A tárolt felvételek továbbá meghatározott esetekben (pl. valamilyen baleset, incidens, szabálysértés, vagy bűncselekmény gyanúja esetén) átadásra kerülhetnek jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére. Adatkezelő és Érintettek között bizonyos fokú egyenlőtlenség áll fenn annyiban, hogy az adatkezelés célját és körülményeit az adatkezelő állapította meg, erre Érintetteknek ráhatása nincs. Ez ugyanakkor a kamerás megfigyelési rendszerek sajátossága, Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelési rendszer megfelel az általánosan bevett gyakorlatnak, nem kerül sor olyan adatkezelési műveletre, amely ehhez képest szokatlan vagy ésszerűen ne lenne előre látható.
 • A kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozza az, hogy Érintettet számos jog illeti meg. Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok helyesbítését. Érintett kérheti kezelt adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél. Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről. Érintett észrevételével Adatkelőhöz fordulhat, továbbá Érintett tartózkodási helye vagy Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 1.  Az adatkezelést megalapozó jogos érdek és Érintett érdekeinek összevetése
 1. A kamerarendszer működéséhez a fentiekben kifejtetteknek megfelelően Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik. A kamera a Vendégház udvarán került telepítésre. A Vendégház fekvésének jellegéből, valamint Adatkezelő tevékenységéből adóan (magánszálláshely szolgáltatás) fontos a vagyon védelme. A Kamerarendszer mindenképpen visszatartó erőt jelent a besurranások/lopások/rongálások elkövetése terén, elősegítve mind Adatkezelő, mind Vendégek értékeinek, vagyonának megóvását, valamint a jogsértés bekövetkezése esetén annak bizonyítását. A kamerarendszerrel továbbá megelőzhetőek a szálláshelyen történő helytelen magatartásból fakadó károkozások. Ezen kívül esetleges szabálytalanságok, balesetek észlelése érdekében is szükséges.
  1. Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a magánszférája védelméhez, a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések maradéktalan érvényesüléséhez.
 1. A kameraszabályzat egyértelműen meghatározza a felvétel rögzítésének és visszanézésének szabályait, garanciáit, melynek keretében kiemelt szempontként érvényesül a célhoz kötött adatkezelés, az adattakarékosság, a szükségesség-arányosság követelménye – a felvételek védelme, megismerhetőségének korlátozott volta, valamint a felvételek megőrzésének, tárolásának időbeli korlátozása, automatikus törlési rendszer alkalmazása – annak érdekében is, hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse Érintettek magánszféráját.
 1. Adatkezelő által alkalmazott intézkedésekre tekintettel Érintettek magánszférájára gyakorolt lehetséges kockázat mértéke minimális.
 1. A fentiekben ismertetettek alapján a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat Adatkezelő általi kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet Érintettek számára.
 1.  Biztosítékok
 1. A kamerarendszer használatáról piktogram és részletes tájékoztatás került kihelyezésre. A fenti tájékoztatás alapján Érintett számára egyértelmű, hogy a Vendégház területén kamera került kihelyezésre, melyről még azt megelőzően tudomást szerez, hogy a megfigyelt területre belépett volna.
 1. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 7 naptári nap.  
 1. A felvételek a kamera SD kártyáján kerülnek tárolásra, így biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, vagy másolhassák ki a felvételeket.  A felvételek 7 naponta automatikusan felülíródnak.
 1. A kamera aktuális képének megtekintésére, a felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére kizárólag Adatkezelő, és párja, Czotter Attila jogosult.
 1. A rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával, és időpontjával Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.
 1. A kamerarendszer felvételeinek visszanézésére kizárólag a következő célokból kerülhet sor: jogsértő cselekmények (pl. jogosulatlan behatolás, lopás, rongálás, egyéb károkozás), szabálytalanságok, balesetek, jogosulatlan tartózkodásból eredő visszaélések észlelése, az ezzel kapcsolatos tényállás tisztázása, kiderítése, a jogsértések megelőzése, az elkövető tettenérése, beazonosítása.
 1. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzés során a fokozatosság és célhoz kötött adatkezelés követelményének érvényesítésére.
 1. A kamerarendszer alkalmazásával kapcsolatban kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl Érintett bármikor tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől az adatkezeléssel összefüggésben, továbbá gyakorolhatja a jogszabályok által biztosított egyéb jogait.
 1. Adatkezelő az adatbiztonság érvényesülése érdekében minden olyan technikai, szervezeti, szervezési, és egyéb olyan műszaki feltételt biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza, biztosítva ezzel a GDPR és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak történő megfelelést.
 1.  Az érdekmérlegelési teszt eredménye
 1. Adatkezelőnek a kamerarendszer alkalmazásához, ezzel összefüggésben a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdeke felülmúlja Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit. 
 1. Adatkezelő és harmadik személy jogos érdeke arányosan korlátozza Érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogát, magánszféráját.
 1. Adatkezelő tevékenységének jellegéből (magánszálláshely szolgáltatás) adódóan Adatkezelőnek lényeges és egyértelmű jogos vagyonvédelmi, és szerződéses érdeke fűződik a kamerarendszer üzemeltetéséhez, ezzel összefüggésben jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez.
 1. A jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése Érintett számára nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, figyelemmel arra, hogy a felvételek tárolásának időtartama, illetve visszanézésének feltételei egyértelműen szabályozottak, erőteljesen korlátozottak.
 1. Adatkezelő által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése során a jogellenes adatkezelést megakadályozzák.
 1. Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapításra került, hogy a kamerarendszer alkalmazása során teljesül az a feltétel, hogy Adatkezelő, és harmadik személy jogos érdeke arányosan korlátozza Érintett személyes adatai védelméhez való jogát, magánszféráját, vagyis Adatkezelő adatkezelése ezen jogalap alapján jogszerűnek minősül.

Kelt: Zalakaros, 2023. június 01.